Susunan Redaksi :

Pemimpin Redaksi :
Yahya Ali Rahmawan, S.Kom

Redaktur Pelaksana :
Wahyudi

Kota Surabaya 
Zainulla Arbi

Kota Pasuruan
Jon Wahyudi

Kota Madiun
Yudha Hastawa 

NGAWI
Yudha H

Magetan
Yudha

PONOROGO
Yogi